Nye gravplassvedtekter


Øksnes kirkelige fellesråd har vedtatt ny forskrift om gravplassvedtekter for Øksnes kommune. Vedtektene har vært på høring uten at det kom inn forslag til endringer. Vedtektene er godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24. mai, og trer i kraft fra 1. juni 2023.

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

 

Vedtatt av Øksnes kirkelige fellesråd 18.05.2025

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.05.2023

 

§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Øksnes kommune er underlagt Øksnes kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

 

 

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassmyndighet: Øksnes kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Øksnes kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.

Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

 

 

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

 

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

 

Det er eget gravfelt med gravretning tilpasset muslimsk gravlegging ved Mye kirkegård.

 

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

 

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

 

I Øksnes er det et felt med gravretning tilpasset muslimsk gravlegging på Myre kirkegård.

 

 

§ 5. FREDNINGSTID OG STENGING AV GRAVPLASS

Fredningstid for kistegraver er 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

 

Steinlandsfjorden gravplass stenges for nye kistegraver. Det tillates kistegravlegging i allerede festede, ubenyttede graver. Ny gravlegging i tilvist fri grav kan kun skje med urnenedsettelse. Gjenbruk av graver kan kun skje med urnenedsettelse.

 

Finnvåg gravplass er i vedtak 13. oktober 2009 vedtatt stengt for gravlegging i nye graver. Kun allerede festede, ubenyttede graver kan benyttes. Det gis ikke anledning til å gjenbruke ei grav verken til kister eller urner.

 

 

§ 6. FESTE AV GRAV MED MER

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

 

Ved bruk av ordinær urnegrav, se definisjon av "ordinær urnegrav" i § 2 Definisjoner, kan det ikke festes en grav ved siden av.

 

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

 

Når festetiden/fredningstiden er ute, kan graven/gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 70 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

 

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

 

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

 

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter gravlegging av kiste. Det anbefales at det går en vinter før gravminne settes opp, og det frarådes å sette opp gravminne tidligere på året enn i juni. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne kan graven merkes med kors eller annet merke med avdødes navn.

 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan dersom fester ønsker det sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

 

 

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

 

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

 

 

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

 

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

 

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

 

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

 

 

§ 11. NAVNET MINNELUND

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. I Øksnes er det navnet minnelund på Myre kirkegård.

 

Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen. Det vil imidlertid ikke være anledning til å gravlegge på nytt i graven.

 

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav, se definisjon av "urnegrav i minnelund" i § 2 Definisjoner. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene.

 

Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk.

 

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

 

Navnet minnelund er kun for de som er satt ned i urne på minnelunden. I tillegg åpnes det for å sette opp navn på minnesmerke dersom en avdød er kommet bort på havet eller i naturen. Det er ikke anledning til å fjerne gravminne fra kistegrav og flytte navn til navnet minnelund.

 

 

§ 12. ANONYM MINNELUND

Kirkelig fellesråd tilbyr muligheten for gravlegging i anonym minnelund. Det er kun anledning til å gravlegge urner på anonym minnelund. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Etterlatte kan ikke delta ved urnenedsettelse. I Øksnes har vi anonym minnelund kun på Myre kirkegård.

 

 

§ 13. BÅREROM

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 

 

§ 14. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

 

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

 

 

§ 15. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

 

§ 16. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike §§ 6, 7, 8, 11 og 15 i vedtektene.

 

 

§ 17. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft fra 15.05.2023. Fra samme tid oppheves vedtekter sist endret 6. april 2010 for gravplassene i Øksnes kommune, Nordland.

 

Tilbake