Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet. 

 

Nominasjonskomité i Øksnes sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Øksnes menighetsråd (post@oksnes.kirken.no eller 76119150) innen 1. mars 2023. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023.

Det skal velges 6 medlemmer til menighetsrådet og 5 varamedlemmer. Valget er for 4 år, fram til nytt valg høsten 2027. Menighetsrådet er øverste styringsorgan i kirken i Øksnes og skal legge til rette for menighetens aktiviteter. Menighetsrådet utgjør også fellesråd - som har ansvar for arbeidsgiverspørsmål, økonomi, kirkebygg og drift av gravplasser.

Det er anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd. Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12. Mer informasjon kan en få fra kirkekontoret.

Tilbake